Skip to main content

Algemene Voorwaarden

·         De practitioner of behandelaar, werkzaam bij Body Stress Release Tilburg hierna te noemen de behandelaar, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

·         De behandelaar houdt een cliëntendossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de therapeut. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

·         De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release collega’s die direct samenwerken met de behandelaar.

·         De behandelaar verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

·         De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.

·         Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

·         De cliënt gaat akkoord met opname in het klanten-bestand van de behandelaar.

·         De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.

·         De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website bsrpraktijkrondevlei.nl

·         Betaling van een consult geschiedt direct na afloop van het consult bij de behandelaar.

·         De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch, via whats-app/sms of per e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

·         De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring en algemene voorwaarden (welke staan vermeld op de website bsrregiodoetinchem.nl).

·         De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

·         De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. De cliënt dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelaar. Indien de cliënt het medisch dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.

·         Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

·         Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit rechtstreeks met de behandelaar bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure: https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr. Ik val als CAT-therapeut eveneens onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

·         De praktijk is voor de Wkkgz aangesloten bij de CAM Coöperatie. Op camcoop.nl is alles te lezen over het klachtenreglement en hier bevindt zich ook een klachtenformulier.