Skip to main content

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Ik de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) allen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten pand.
 • Ik de algemene persoonsgegevens (naam, adresgegevens, geboortedatum, zorgverzekering) digitaal verwerk en bewaar in een beveiligd programma.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik uw eerst infomeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform zoals de Wet op de Geneeskunde behandelovereenkomst.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Body Stress Release consult”.
 • De kosten van het consult

Uw privacy-rechten

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.

Recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

 • de gegevens mogelijk onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u bezwaar maakt

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Mijn praktijk is voor de Wkkgz aangesloten bij de BSRAN en de CAM-COOP.